js數組中刪除重復值的代碼小結

js數組中刪除重復值的代碼小結,最近需要用js控制數組,里面可能有一些重復的值,需要去掉,特為大家整理了這篇文章。
關鍵字:數組、重復值
js數組中去除重復值

[Ctrl+A 全選 注:如需引入外部Js需刷新才能執行]

方法二
復制代碼 代碼如下:

//去重復數組
function unique(data){
data = data || [];
var a = {};
len = data.length;
for (var i=0; i<len;i++){
var v = data[i];
if (typeof(a[v]) == 'undefined'){
a[v] = 1;
}
};
data.length=0;
for (var i in a){
data[data.length] = i;
}
return data;
}

方法三
復制代碼 代碼如下:

var arr = ["123","123","123","123","sfsdf","123","345","123","123","345","456","567","sdc"];
var str = [];
for(var i = 0,len = arr.length;i < len;i++){
! RegExp(arr[i],"g").test(str.join(",")) && (str.push(arr[i]));
}
alert(str);

方法四
復制代碼 代碼如下:

var pureMulti1=function(arr){
var obj={};
var a = [];
for(var i=0,l=arr.length;iif(!((arr[i]+"") in obj)){
a.push(arr[i]);
}
obj[arr[i]]="";
}
return a;
}
众人帮太赚钱了