HTML DOM 教程


HTML DOM 定義了訪問和操作 HTML 文檔的標準方法。

DOM 以樹結構表達 HTML 文檔。

現在開始學習 HTML DOM !


HTML DOM 樹形結構:

DOM HTML tree

HTML DOM 實例

學習 100 個實例!使用我們的編輯器,你可以編輯 HTML 文檔,然后單擊 "運行結果" 按鈕來查看結果。

在線實例!

HTML DOM 實例

點擊燈泡 開/關 燈


運行結果

HTML DOM 參考手冊

在 W3CSchool 中, 我們提供了完整的HTML DOM 參考手冊并且附帶了在線實例。

HTML DOM 參考手冊